2551-01-17

ได้เวลาเตรียมเลือก ส.ว. อีกครั้ง


หากคุณยังไม่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ได้เวลาเตรียมการ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ 2 มีนาคม 2551 แล้ว
โดย ระหว่าง วันที่ 10-31 มกราคม 2551 จะเป็นช่วงเวลาการลงทะเบียน ก่อนเปิดให้เลือกตั้งระหว่าง
วันที่ 11-24 กุมภาพันธ์ ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอลงทะเบียนการ
ใช้สิทธิเลือกตั้ง/เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2551

สําหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งสส. ระหว่าง
วันที่ 3-14 มกราคม 2550 แล้ว ก็ไม่ต้องยื่นคําขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาอีก เพราะชื่ออยู่ในบัญชีแล้ว ยกเว้นแต่จะมีการขอเปลี่ยนแปลง

สําหรับผู้ที่ต้องการขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ให้ติดต่อแจ้งทางไปรษณีย์ หรือ Fax โดยดูรายละเอียดได้ที่่ www.thaiconsulnewyork.com
พร้อมโหลดแบบฟอร์ม กรอกให้เรียบร้อยส่งทาง Fax 212-7541907 พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

บัตรลงคะแนนเลือกตั้งจะส่งมาให้ที่บ้านท่านในช่วงปลายเดือนมกราคม 2551 เพื่อให้ทันกับ
การลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ซึ่งกําหนดในวันที่ 11-24 กุมภาพันธ์ 2551

ไม่มีความคิดเห็น: