2558-04-04

เชิญร่วมงานสงกรานต์ 2015

งานมหาสงกรานต์ ที่วัดนวมินทร์  เสาร์ 11 อาทิตย์ 12 เมษายน

งานประเพณีสงกรานต์ ที่วัดบอสตัน  อาทิตย์ 26 เมษายน


เชิญสมัครอบรมการพัฒนาจิตและสมาธิ 10 เม.ย. นี้

 ข่าวจาก ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ และให้คำปรึกษา สมาคมไทยบอสตัน 
Thai Association of Boston Public Relations Center


Learn How to Eradicate Stress, Tension and Anxiety.
Learn Total Relaxation; Practice Mind Purification
Heal Body and Mind; Balance Reason and Emotion
Achieve Inner Peace, Harmony & Enhance Happiness in Life

Join internationally well-known Meditation and Spiritual Healing Master, Dr.Ven Phrakrusiriatthavides, Thai Theravadin Buddhist Missionary from Wat Thai of Washington,D.C.. 
Enjoy the fresh air on spring time as you learn a most valuable technique for living a life of peace & joy.

click below to read more
2557-01-29

กงสุลสัญจร ปีนี้
ในการจัดกงสุลสัญจรสถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. หนังสือเดินทาง
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • หนังสือเดินทาง E-passport (เล่มที่หมดอายุ)
  • ค่าธรรมเนียม 35.00 ดอลล่าร์สหรัฐ
  • ซอง Express Mail จากไปรษณีย์สหรัฐฯ (USPS) พร้อมด้วยแสตมป์ $19.95 (ไม่รับ Meter Stamp) และจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง
  • ผู้ยื่นคำร้องทุกท่านต้องทำการนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ ล่วงหน้าที่ โทร. (212) 754-1770 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. หรือที่ E-mail: info@thaicgny.com

2. นิติกรณ์
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนราษฎร์/ทะเบียนครอบครัว บริการรับรองลายมือชื่อ, มอบอำนาจฯ, จดทะเบียนสมรส, จดทะเบียนหย่า, จดทะเบียนคนเกิด(ออกสูติบัตร), จดทะเบียนคนตาย(ออกมรณบัตร)

3. การให้คำปรึกษาด้านกงสุลอื่นๆ และกรอกแบบรายงานตัวคนไทยในต่างประเทศ