2551-10-14

งานวันออกพรรษา - วันปิยมหาราช อาทิตย์ ที่ ๑๙ ตุลาคมนี้

ขอเชิญร่วมงานวันออกพรรษา - วันปิยมหาราช

ณ วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

382 South St. E., Raynham, MA 02767-5130 USA

Phone: (508) 823-1800,(508) 823-5069 Fax: (508) 823-1775

Web site: watnawamin.org; E-mail: watnawamin@yahoo.com

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.. ๒๕๕๑

---------------------

วันออกพรรษา-วันมหาปวารณา คือวันสิ้นสุดระยะการจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำที่ในฤดูฝน ของพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี อนึ่ง วันปิยมหาราช เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงพัฒนาการศึกษา การทหาร การสื่อสาร การรถไฟ และทรงโปรดให้มีการเลิกทาส โดยมิได้มีการเสียเลือดเนื้อ

เพื่อเป็นการระลึกถึง “วันปิยมหาราช”และ 'วันออกพรรษา-วันมหาปวารณา' คณะ กรรมการอำนวยการ วัดนวมินทรราชูทิศ อุบาสก อุบาสิกา พ่อค้า ประชาชน องค์กร รัฐวิสาหกิจ ชาวไทยในนครบอสตัน และรัฐ ใกล้เคียง ตลอดถึงชาวไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้ร่วมกันจัดงานขึ้น โดยมี คุณอรุณ - คุณพรทิพย์ เนียมพงษ์ เจ้าของกิจการ ร้านอาหาร Sweet Lemon I,II มีกุศลเจตนาแสดงความจำนงเป็นประธานในพิธี

ไม่มีความคิดเห็น: