2557-01-29

กงสุลสัญจร ปีนี้
ในการจัดกงสุลสัญจรสถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. หนังสือเดินทาง
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • หนังสือเดินทาง E-passport (เล่มที่หมดอายุ)
  • ค่าธรรมเนียม 35.00 ดอลล่าร์สหรัฐ
  • ซอง Express Mail จากไปรษณีย์สหรัฐฯ (USPS) พร้อมด้วยแสตมป์ $19.95 (ไม่รับ Meter Stamp) และจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง
  • ผู้ยื่นคำร้องทุกท่านต้องทำการนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ ล่วงหน้าที่ โทร. (212) 754-1770 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. หรือที่ E-mail: info@thaicgny.com

2. นิติกรณ์
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนราษฎร์/ทะเบียนครอบครัว บริการรับรองลายมือชื่อ, มอบอำนาจฯ, จดทะเบียนสมรส, จดทะเบียนหย่า, จดทะเบียนคนเกิด(ออกสูติบัตร), จดทะเบียนคนตาย(ออกมรณบัตร)

3. การให้คำปรึกษาด้านกงสุลอื่นๆ และกรอกแบบรายงานตัวคนไทยในต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น: