2551-02-21

บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองเบอร์ลิงตัน และเมืองเบดฟอร์ด มลรัฐแมสซาชูเซ็ท

ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก
เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองเบอร์ลิงตัน และเมืองเบดฟอร์ด มลรัฐแมสซาชูเซ็ท
………………………
ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก จะจัดเจ้าหน้าที่เดินทางมาให้บริการด้านกงสุล แก่ชุมชนไทยตามโครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองเบอร์ลิงตัน และเมืองเบดฟอร์ด มลรัฐแมสซาชูเซ็ท (ครั้งที่ 8) โดยจะเปิดให้บริการ
  • วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2551 ณ Lemon Tree Restaurant, 211 Middlesex Turnpike, Burlington, MA 01803 โทรศัพท์ (781) 273-2323 เวลา 09.30 – 16.30 น.
  • วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2551 ณ วัดบอสตันพุทธวราราม, 125 North Rd., Bedford, MA 01730 เวลา 9.00 – 14.00 น.
ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้การบริการ เกี่ยวกับ
  • การขอ/ต่ออายุหนังสือเดินทางไทย
  • ยื่นคำร้องด้านงานทะเบียนราษฎร์ อาทิ สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า และคำร้องด้านงานนิติกรณ์อื่น ๆ เช่น การทำหนังสือมอบอำนาจ
  • ให้คำแนะนำ และตอบปัญหาเรื่องต่าง ๆ ด้านงานกงสุล และข้อมูลที่ประชาชนชาวไทยจะสอบถาม สำหรับผู้ที่ต้องการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (E-passport) โปรดนำ ใบแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรจากอำเภอ ในประเทศไทย (ทร.14/1) ติดมาด้วย ส่วนผู้ที่จะต่ออายุหนังสือเดินทางในเล่ม หรือยื่นคำร้องของในงานนิติกรณ์อื่นๆ กรุณาเตรียมเอกสารประกอบคำร้องต่าง ๆ ให้พร้อม อาทิ หนังสือเดินทางไทย บัตรประชาชน สูติบัตร ทะเบียนบ้าน และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ทั้งนี้ สามารถหาข้อมูลและรายละเอียด เพิ่มเติมได้จากเว็บไซด์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ http://www.thaiconsulnewyork.com หรือ โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข (212) 754-1770, (212) 754 2536-38 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น: